அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-7.

இளநிலை (UG) முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கை 2024-2025

இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு அட்டவணை

அறிவியல் பிரிவு மாணவ / மாணவியர்

24-6-2024

மொழிப்பாடம், கலை மற்றும் வணிகவியல் பிரிவு மாணவ / மாணவியர்

25-6-2024

2024-2025 ஆம் கல்வியாண்டில் இக்கல்லூரியில் முதலாமாண்டு இளநிலை பாடப்பிரிவுகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்களின் வசதிக்காக கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கப்படும் பாடப்பிரிவுகள் வாரியான தரவரிசைப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

COLLEGE CODE : 1031001

2024-2025 ஆம் கல்வியாண்டு இளநிலை மாணவர் சேர்க்கை

துறை வாரியாக மாணாக்கர்களின் கலந்தாய்வுதரவரிசைப் பட்டியல்

S. No.

Course Code

Major Subject with Medium

Complete Rank List

First Counselling List

Second Counselling List

1.
LTAT1
B.A Tamil
Click Here
 Click Here
 Click Here
2.
LENE1
B.A English
Click Here
 Click Here
 Click Here
3.
AHIE1
B.A History (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
4.
AHIT1
B.A History (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
5.
AECE1
B.A Economics (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
6.
AECT1
B.A. Economics (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
7.
CCOE1
B.Com (Commerce) (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
8.
CEPE1
B.Com (Co-operation) (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
9.
CCPT1
B.Com (Co-operation) (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
10.
CCAE1
B.Com (Computer Application) (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
11.
CBAE1
B.B.A Business Administration (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
12.
APOE1
B.A Political Science (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
13.
APAE1
B.A. Public Administration (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
14.
SPHE1
B.Sc. Physics (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
15.
SPHT1
B.Sc. Physics (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
16.
SCHE1
B.Sc. Chemistry (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
17.
SCHT1
B.Sc. Chemistry (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
18.
SBOE1
B.Sc. Botany (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
19.
SBOT1
B.Sc. Botany (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
20.
SZOE1
B.Sc. Zoology (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
21.
SZOT1
B.Sc. Zoology (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
22.
SMAE1
B.Sc. Mathematics (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
23.
SMAT1
B.Sc. Mathematics (T/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
24.
SSTE1
B.Sc. Statistics (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
25.
SGLE1
B.Sc. Applied Geology (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
26.
SGEE1
B.Sc. Geography (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
27.
SCSE1
B.Sc. Computer Science (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
28.
SCAE1
B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here

SHIFT-II

1.
LTAT2
B.A. Tamil
Click Here
 Click Here
 Click Here
2.
LENE2
B.A. English
Click Here
 Click Here
 Click Here
3.
AHIE2
B.A. History (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
4.
CCOE2
B.Com. (Commerce) (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
5.
CCPE2
B.Com. (Co-operation) (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
6.
CBAE2
B.B.A. Business Administration (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
7.
SCHE2
B.Sc. Chemistry (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
8.
SMAE2
B.Sc. Mathematics (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
9.
SCSE2
B.Sc. Computer Science (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here
10.
SCAE2
B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M)
Click Here
 Click Here
 Click Here