5-9-2022 – “ஆசிரியர்கள் நாளும் போற்றும் ஆளுமைகள்” – ஆசிரியர் தின விழா அழைப்பிதழ்