உலகத் தாய்மொழி நாள் 2022 (21-2-2022) உள் தர உறுதியீட்டு மையம் மற்றும் தமிழ்த்துறை நடத்தும் சிறப்பு தமிழ் வினாடி வினா (22-2-2022 முதல் 26-2-2022 வரை)